Ngày 12/4, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.