Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2017 và tháng 01/2018