Các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2021