11:55 23/05/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 5 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 5/2023:
1. Quyết định số 426/QĐ-BXD ngày 25/4/2023. Ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Xây dựng.
2. Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023. Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Nghị định số 19/2023/NĐ/CP ngày 28/4/2023(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
4. Nghị định số 16/2023/NĐ/CP ngày 25/4/2023(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
5. Nghị định số 14/2023/NĐ/CP ngày 20/4/2023(Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2023). Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ tài chính.
6. Nghị định số 12/2023/NĐ/CP ngày 14/4/2023(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
7. Văn bản số 08/VBHN-BTC ngày 07/4/2023. Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
8. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
9. Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 28/4/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp Xây dựng.
10. Quyết định số 382/QĐ-BXD ngày 11/4/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022-2025.
11. Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định về giá bán điện.

Tài liệu đính kèm tại đây