09:40 10/04/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 4 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 4/2024
1. Nghị quyết số 28/NQ -CP ngày 05/03/2024. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024.
2. Quyết định số 05/2024/QĐ - TTG ngày 26/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
3. Quyết định số 154/QĐ-BXD ngày 07/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ).Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng.
4. Quyết định số 157/QĐ-BXD ngày 08/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ). Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
5. Quyết định số 161/QĐ-BXD ngày 11/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm phát luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
6. Quyết định số 167/QĐ-BXD ngày 26/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023.
7. Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 26/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ xây dựng.
8. Quyết định số 208/QĐ-BXD ngày 29/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng.
9. Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024.
10. Quyết định số 261/QĐ-BKHĐT ngày 05/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
11. Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm chức năng quản lý của Bộ kế hoạch và đầu tư.
12. Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
13. Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
14. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 11/3/2024. Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
15. Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hoá 2019-2023.
16. Quyết định số 665/QĐ-BTNMT ngày 18/03/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ tài nguyên và môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
17. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT ngày 13/3/2024. Hợp nhất Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn; xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hành siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hành hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Tài liệu đính kèm tại đây: