Hack by hacker
Clinker xi măng poóclăng thương phẩm Cpc50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của Clinker xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.