11:42 08/02/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 02 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 02/2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2021:
 1. Quyết định số 1707/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Ban hành Kế hoạch phố biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Xây dựng.
2. Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 của Bộ Xây dựng.
3. Quyết định số 1642/QĐ-BXD ngày 25/12/2020 (Có hiệu lực kề từ ngày ký ban hành). Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng.
4. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021(Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
5. Nghị định 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Nghị định 01/2021/ND-CP Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
6. Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 ( Có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2021 ). Hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021. Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19.
8. Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 30/12/2020. Tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 9. Quyết định sổ 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.
10. Quyết định số 60/QĐ-BTTTT ngày 20/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phẩn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và truyền thông năm 2020.
11. Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 (Có hiệu lực kế từ ngày ký ban hành). Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01 NQ-CP vả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
12. Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ tư pháp năm 2020.
13. Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021. (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020.
14. Quyết định số 72/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020.
15. Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

 Tài liệu đính kèm tại đây: