15:27 12/04/2018
THÔNG BÁO: VĂN BẢN PHÁP QUY THÁNG 12/2017 VÀ THÁNG 01/2018
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2017 và tháng 01/2018:

1. Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Nghị Quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017

3. Nghị Định 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

4. Nghị Định 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

5. Nghị Định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 (Có hiệu lực từ ngày 01/02/2018) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.


Xem các văn bản tại đây