11:19 06/08/2022
Thông báo kết quả LCNCC 03 gói than: Than nhiệt trị thấp, than 4a.1; than 4b.1
Thông báo kết quả LCNCC 03 gói than: Than nhiệt trị thấp, than 4a.1; than 4b.1


Than nhiệt trị thấp

Than cám 4a.1

T
han 4B.1