15:23 08/07/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 7 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 07/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 07/2020:
 
1. Quyết định 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2020. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.
2. Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 18/06/2020. Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg  ngày 04/3/2020 của Thủ tướng chính phủ.
3. Quyết định 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020. Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.
4. Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 03/08/2020 ). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.
5. Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 27/07/2020 ).Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.
6. Thông tư 05/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020  ( Có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tài liệu đính kèm tại đây: