09:24 12/05/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 5 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 5/2022:
1. Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kếhoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
2. Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/4/2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng.
3. Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022).Thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
4. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC ngày 20/4/2022. Nghị định quy định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
5. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 20/4/2022. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
6. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCPngày 19/4/2022. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
7. Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xửlý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm tại đây: