08:04 13/04/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 4 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 04/2022:
1. Nghị định số 20/2022/NĐ- CP ngày 10/3/2022 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/7/2022). Sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc tronghoạt động đầu tư xây dựng.
2. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày28/03/2022. Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
3. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày15/3/2022. Quy định về quản lý website thương mại điện tử.
4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày15/3/2022. Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử.
5. Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tể, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”
6. Quyết định số359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 (Có hiệu lực kểtừ ngày ký). Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
7. Quyết định số 97/QĐ-BXD 2022 ngày 09/3/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Chỉsố giá xây dựng quốc gia.
8. Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 22/3/2022 về việc ban hành kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng, Chương trình Xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
9. Quyết định số 116/QĐ-BXD ngày 21/3/2022 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng.
10. Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 11/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ Xây Dựng.
11. Quyết định số 100/QĐ-BXD ngày 10/3/2022 về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022.
12. Văn bản số 1910/VPCP-ĐMDN ngày 29/3/2022 về việc đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025.

Tài liệu đính kèm tại đây: