16:01 07/02/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 2 năm 2023
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2023:

1. Văn bản hợp nhất số 02 VBHN-BCTngày 06/01/2023. Hợp nhất Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
2. Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày27/01/2023. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Quý Mão 2023.
3. Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày30/01/2023. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
4. Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, ngườilao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
5. Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
6. Quyết định số 127/QĐ-NHNN ngày 30/01/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022.
7. Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30/01/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Công bốdanh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.
8. Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bốdanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.
9. Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 27/01/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bốdanh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực, ngưng toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.
10. Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Chương trình hành động của ngành Xâydựng thực hiện Nghị quyết01/NQ-CPcủa Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nướcvà cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
11. Quyết định số6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 (Có hiệu lực kể tngày ký). Thực hiện các chính sách hỗtrợ đoànviên công đoàn, người lao động bị giảmthời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.
12. Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 (Có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký). Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Tài liệu đính kèm tại đây: