11:35 18/12/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 12 năm 2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2020:
1. Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 ( Có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
2. Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 ( Có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021 ).  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 ( Có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2020 ). Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
4. Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 26/11/2020. Qui định chi tiết về Luật phòng cháy, chữa cháy.
5. Nghị định 135/NĐ-CP ngày 18/11/2020. Quy định về tuổi nghi hưu.
6. Nghị định 132/NĐ-CP ngày 05/11/2020. Quy định về quàn lý thuế đối với doanh nghiệp liên kết.
7. Thông tư 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, tài sản công.
8. Thông tư 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT- NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
     9. Thông tư 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020. Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.
     10. Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
     11. Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 01/12/2020. Một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
 12. Quyết định 1522/QĐ-BXD ngày 01/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngàỵ 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan dến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.
     13. Thông báo 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020về việc nghi tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ. công chức, viên chức. và người lao động.
     14. Công văn số 9470/BCT- TKNL ngày 09/12/2020. Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng trọng điểm năm 2020.
     15. Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020. Giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.
     16. Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020. Điếm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 
 Tài liệu đính kèm tại đây: