16:29 11/11/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11 năm 2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 11/2020:
1. Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 ( Có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020 ). Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 ( Có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020). Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên mua bán nợ Việt Nam.
3. Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày 10/12/2020. Xửphạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan.
4. Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày 05/12/2020). Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
5. Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020). Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
6. Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kề từ ngày 10/12/2020). Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
7. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kể lừ ngày 01/7/2022). Quy định về hóa đơn, chứng từ.
8. Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định về phổi hợp, liên thông thủ tục đãng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
9. Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91 /2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.
10. Quyết định 1686/QĐ-TTg ngày 28/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương.
11. Quyết định 1577/QĐ - TTg ngày 12/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.
12. Quyết định 3249/QĐ - UBND ngày 26/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
13. Quyết định 1369/QĐ-BXD ngày 21/10/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày ký). Chương trình hành động ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết số 124/NQ- CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
14. Quyết định 1343/QĐ - BXD ngày 14/10/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày ký). Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V.
15. Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực từ ngày 03/12/2020). Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.
16. Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN ngày16/10/2020 (Có hiệu lực sau 45 ngày kế từ ngày ký). Ban hành Quy trình Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
17. Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
18. Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
19. Nghị quyết 161/NQ-CP ngày 29/10/2020. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.
20. Thông tư 08/2020 TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020). Hướng dần về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo Hợp đồng lao động.
21. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020. Hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
22. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD ngày 06/10/2020. Hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tài liệu đính kèm tại đây: