11:34 11/11/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 11/2019:
1. Quyết định 858/QĐ-BXD ngày 22/10/2019. Về việc sửa đổi, bổ xung khoản 1, Điều 3 Quyết định số 991/QĐ-BXD ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.
2. Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 04/11/2019 ). Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
3. Công văn số 12708/BTC-TCDN ngày 23/10/2019. Bãi bỏ văn bản số 44544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Tài liệu đính kèm tại đây