10:56 12/10/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10 năm 2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 10/2020:
 
1. Nghị định 113/2020/NÐ-CP ngày 18/9/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020). Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Ðiều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.
2. Nghị định số 114/2020/NÐ - CP ngày 25/9/2020 (Có hiệu lực kể từ  ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020). Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
3. Quyết định 1486/QÐ - TTg ngày 01/10/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam.
4. Quyết định 28/2020/QÐ - TTg ngày 24/9/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020). Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
5. Quyết định số 1286/QÐ-BXD ngày30/09/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
6. Quyết định 1107/QÐ-LÐTBXH ngày16/9/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
7. Quyết định 1215/QÐ - BXD ngày14/9/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Quyết định ban hành phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng.
8. Nghị quyết 136/NQ - CP ngày25/9/2020. Về phát triển bền vững.
9. Chỉ thị 37/CT-TTg ngày 29/9/2020. Về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.
10. Chỉ thị 38/CT - TTg          ngày 29/9/2020. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các họat động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
11. Thông tư số 06/2020/TT-BKHÐT ngày18/9/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2020).Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NÐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
12. Thông tư 06/TT - BLÐTBXH ngày20/8/2020 (Có hiệu lực từ ngày05/10/2020). Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
13. Công văn 5081/BNV-CCVC ngày26/9/2020. Thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019.

Tài liệu đính kèm tại đây: