09:02 11/11/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 10/2019:
1. Quyết định 791/QĐ-BXD ngày 25/9/2019. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.
2. Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 03/09/2019. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
3. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 21/10/2019). Sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Thông tư số 11/2019/TT-BNV ngày 30/09/2019. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
5. Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.

Tài liệu đính kèm tại đây