10:57 10/03/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 03 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 03/2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2021:
1. Chỉthị số 06/CT-TTg ngày19/02/2021. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
2. Quyết định số95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.
3. Công văn số 232/TTCP-C.IV ngày05/02/2021. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.
4. Công văn số 1235/BTC-PC ngày04/02/2021. Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
6. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quản lý vật liệu xây dựng.
7. Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa. phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiềm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
8. Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2021). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
9. Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 25/02/2021 (Có hiêu lực kể từ ngày ký). Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xâv dựng năm 2021.
10. Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2021). Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiềm toán Nhà nước.

Tài liệu đính kèm tại đây: