14:21 07/02/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 02 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 02 năm 2020.

Các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước điều chỉnh trực tiếp liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2020:
1.Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng.
2. Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
3. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
4. Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
5. Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022.
6. Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tài liệu đính kèm tại đây: