11:22 12/01/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01 năm 2021
Các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2021:

1. Nghị định 158/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
2. Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2021). Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
3. Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
4. Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021). Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
5. Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
6. Nghị định 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021). Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
7. Nghị định 148/2020 NĐ-CP ngày 18/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021). Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.
8. Nghị định 145/2020 NĐ-CP ngày 14/12/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày 01/02/2021). Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
9. Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
10. Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Có hiệu lực kề từ ngày 01/3/2021). Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018 NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
11. Thông tư 19/2020/TT- NHNN ngày 30/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
12. Thông tư 112/2020/TT- BTC ngày 29/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, hết hiệu lực ngày 01/7/2021). Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid- 19.
13. Thông tư 17/2020/TT- BTNMT ngày 24/12/2020 (Có hiệu lực kế từ ngày 09/02/2021).Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.
14. Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2021).Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
15. Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022).Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
16. Thông tư 47/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
17. Thông tư 06/2020/TT- BKHCN ngày 10/12/2020. (Có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021). Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.
18. Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020. Tổ chức phong trào "Tết trông cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.
19. Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
20. Chỉ thị 48-CT/TW ngày 09/12/2020. Tổ chức Tết năm 2021.
21. Quyết định 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020. Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên họp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
22. Quyết định 2178/QĐ-BTC ngày 25/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
23. Quyết định 37/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 20/02/2021). Thành lập, tổ chức, hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
24. Quyết định 36/2020/QĐ- TTg ngày 19/12/2020 (Có hiệu lực từ ngày 30/12/2020). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
25. Quyết định 2028/QĐ-TTg ngày 09/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
26. Quyết định 2081/QĐ-BTC ngày 09/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tài liệu đính kèm tại đây: