14:41 24/07/2018
THÔNG BÁO: VĂN BẢN PHÁP QUY THÁNG 6/2018
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 06/2018:

1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2019): Luật cạnh tranh

2. Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

3. Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm luật, pháp lệnh năm 2018.

4. Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Thông ty 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 10/8/2018) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

6. Thông ty 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 10/8/2018) Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 TT của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

7. Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ công thương ngày 15/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

8. Công văn 7524/BTC-PC ngày 25/6/2018 Xây dựng và thực hiện chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí.

9. Công văn 225/CP-KTTH ngày 06/6/2018 Đính chính Biểu thuế nhập khẩu.

Xem các văn bản tại đây: