13:51 08/08/2019
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói khoan tạo lỗ phục vụ đào hố bơm
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói khoan tạo lỗ phục vụ đào hố bơm

Chi tiết tại đây