Tên nhà phân phối*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Fax*
Mã số thuế*
Xi măng PCB 30 bao    Số lượng      
Xi măng PCB 30 rời    Số lượng      
Xi măng PCB 40 bao    Số lượng      
Xi măng PCB 40 rời    Số lượng      
Ngày lấy hàng* Ngày tháng năm